EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Fen İşleri Müdürlüğü

SERKAN GÜLTAŞLI

SERKAN GÜLTAŞLI

Fen İşleri Müdürü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1030
Öz Geçmiş

 

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

- Belediye sınırlan içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolları onarılmasını sağlamak,
- Vatandaşların, Müdürlüğün faaliyet alanına giren istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek, fiziki çevre düzenlemeleri ile ilgili işleri yürütmek,
- Açılması gereken yeni yolların imar planlarına uygun olarak açılmasını sağlamak,
-Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
-Belediye sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının  halka zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren çalışmaların yapılmasını sağlamak, Bu amaçla (mazgalların), ızgara ve ızgara ilavelerinin yapılmasını, ızgara ve bacaların temizlenmesini, seviyelerinin ayarlanması çalışmalarının yerine getirilmesini sağlamak,
-İmar planına aykırı olarak yollara yapılan tecavüzlerin kaldırılması, özel mülkiyet
üzerinden geçirilen yollar ve alt yapıların imar planına uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
-Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin taleplerini değerlendirmek
- Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,
-Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak,

-Belediyenin doğrudan yada dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında gerekli platform vb. kurulmasını sağlamak ve anılan bu faaliyetlerin bitimini takiben bunların kaldırılmasını sağlamak,
-Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla asfalt kaplama ve yama, bordür, trotuar yapım ve onarım, yağmursuyu kanalı yapımı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,
-Açılması gerekli yeni yollar veya yapılması gerekli plan tadilatlarıyla alakalı olarak yetkili Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,
-Belediye hudutları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak, yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilinciyle çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermek,
-Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak, 
-İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, vb. tarafından bildirilen kaçak yapıların yıkımı işlemlerini sonuçlandırmak,
-Tarihi eserlerin tehlike arz etmesi durumunda çevresini korumaya almak,
-Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak,
-Bölgedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak
-Müdürlük emrinde görevli işçi personelle ve/veya ihale yoluyla park ve yeşil alanların inşaatının yapılmasını,sağlamak  merdivenli yollarda korkuluk yapımı ve mevcutların boyanmasını sağlamak, 
-Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur

 

Fen İşleri Müdürü’nün görev, yetki ve sorumluluğu


-Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 
-Müdürlüğün çalışma programının hazırlanması ve bu programına uygun çalışmayı sağlamak
-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 
-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir. 
-Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 
-Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 

Fen İşleri Amiri’nin görev,yetki ve sorumluluğu


-Kuşadası Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait Alt yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, özellikle gayri müsait hava şartlarında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, arazi mahallinde yapılan tespitler vatandaşlardan gelen müracaatların mahallinde tetkik edilerek şikayetlerin çözümünün gerekli mercilere iletilmesini sağlamak. 
-Kuşadası Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait asfalt ( kaplama, yama vb. ) yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak. 
-Ana arter yollardaki (üst yapı) problemlerinin belirlenerek diğer kurum ve kuruluşlara, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak. 
-Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programı yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları vakit geçirmeden yöneticiye iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak. 
-Çalışmalar devam ederken program sırası daha sonra olan Sokakları kontrol etmek, program sırası gelmeden ön hazırlık yaptırmak. 
-Kış mevsimin de yağışla mücadelede gerekli olan tüm önlemleri almak 
-Kış mevsimi dolayısıyla yollarda oluşan üst yapı sorunlarını tespit ederek olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek 
-Kuşadası Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmek, 
-Kuşadası Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların ve gerekli stabilize ihtiyacının belirlenmesini ve stoklanmasını sağlamak. 
-İlçemizin ana arter güzergahları dışındaki bütün cadde, sokak, park ve satıhlarında yapılacak kazılar için yol bozma vb belgelerin talebinde bulunan vatandaşlara gerekli belgeleri verir. 
-Kazılan güzergahların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa gidertir. 
-Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için yazışmaları takip eder. 
- Diğer Alt Yapı Kuruluşları ( TÜRK TELEKOM, TEDAŞ vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır. 
-Vatandaşlardan gelen dilek, şikayet belge ve yapım taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir. 
-Kendisine bağlı personelin iş bölümünü yapmak, planlamak ve yönetmek. 
-Fen İşleri amiri İnşaat Mühendisi, Harita Mühendis,Mimar veya teknikeri olmalıdır. 
-Bu görevleri zamanında tam ve doğru olarak aksatmadan yerine getirmekten müdüre karşı sorumludur.

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği 


-Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
-Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir. 
-Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 
-Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.. 
-Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANA MESAJ