EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
İmar İşleri Müdürlüğü

AHMET TAŞKAN

AHMET TAŞKAN

İmar ve Şehircilik Müdürü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 2040
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Kuşadası Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Kuşadası Belediyesi sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmekten, imar planlarının yapılması, imar planı revizyonu ve tadilatlarının yapılması, imar durumu, yol – kanal kotu tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini takip etmekten, imar plan uygulamalarının ve tasdik edilen projelere göre inşaat ruhsatlarının düzenlenmesinden, takip edilmesinden, eski eserlerle ilgili uygulamaların takibinden; 
İlgili mevzuata uygun olarak, İmar uygulamalarını, ruhsatlı yapı uygulaması, iskan işlemleri,vize işlemleri, yapı denetim ve kontrol hizmetlerini, bu konularla ilgili tüm yazı ve belgeleri onaylamaktan, ruhsata aykırı yapılan yapılar ve ruhsatsız yapılar hakkında yapılacak yasal işlemleri takip ederek denetlemekten ve yasal işlemlere ait belgeleri tasdik etmekten,  tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve diğer müdürlükler ile yapılan yazışmaların onaylanmasından sorumludur.

Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:

 

(1) Yapı Ruhsat Birimi

a) Belediye sınırları içerisinde imar ve şehircilik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin  yapılmasını  sağlamak,  kontrol  ve  takip  etmek,

b) İmar ve yapı denetim mevzuatına  uygun olarak yapı ruhsatı (yeni yapı,tadilat,yenileme  yeniden) düzenlemek.

c) Mimari, statik proje tasdiki, ısı yalıtım, elektrik ve makine vb. projelerinin tasdiki çalışmalarının yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

ç) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin işlemleri yapmak, iskân formu ve iş bitirme belgesi düzenleme ve fotoğraf tasdiki yapma ve kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,

e) Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylama, mevcut binalarda talep halinde statik kontrol yapma,

f) Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve eklerine uygunluk tespitini yapmak.

g) İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ğ) Kat irtifak listelerini onaylama işlemlerini yapmak,

h) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili (Yapı Ruhsatları) her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

ı) Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

i) Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,

j), Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,

k) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

l) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

(2) Yapı Kontrol ve  Denetim Birimi

a) Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak,

b)Belediye sınırları içersindeki her türlü inşai faaliyetin mer’i mevzuata uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,

c) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak.  ç) Belediye Encümeni'nden çıkan yıkım kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

d) Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

e) Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer’i mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.Yıkım işleminin uygulanması için Fen işleri Müdürlüğüne   bildirimde  bulunmak. 

f) Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak,

g) Fen İşleri tarafından yapılacak olan yıkım işlemlerine teknik destek sağlamak.

ğ) Yapı Denetimle ilgili mer’i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konularda yapılması gerekli işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

h) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,

ı) Maili inhidam durumunda olan binaları tesbit etme ve yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek yıkım işlemi için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

i) Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim bürolarını oluşturmak.

j) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri (Yapı kontrol ve denetim) ile ilgili her türlü resim  ücret  ve  harçların  tahakkukunu  yapmak,

k) Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapmak, 

l) Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

m) Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak edişlerini tanzim etmek, yılsonu tespit tutanaklarını düzenlemek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

n) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

o) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

ö) Birimle ilgili olarak  kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak

 

(3) Harita ve Planlama Birimi

a) Belediye sınırlan içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve buna uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi işlemlerinin  yapılmasını  sağlamak.

c) Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgili kurum ve kuruluşlara onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,

ç) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak, 
d) Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, 
e) Belediye sınırları içerisinde, imar durumu tanzimi, yol- kanal kotu tanzimi yapmak.

f) Plan gereği kamuya terkin edilecek yerler için gerekli işlemleri yapmak,

g) Tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi işlemlerin Encümene Teklif Belgelerini düzenlemek

ğ) İmar mevzuatına uygun olarak hali hazır harita yapmak,yaptırılan haritaları kontrol etmek ve ön onay yapmak.Kentsel dönüşüm öneri planı hazırlamak.

h) Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışmak, yeni açılacak yol, döşenecek kanalizasyon veya su hattı, düzenlenecek park alanları gibi konularda güzergah çalışması yapmak,  çalışma  sınırlarını  belirlemek.

ı) Coğrafi bilgi sistemi (GİS) ile kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

i) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

j) Yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü vizelerini verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

k) Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

l) Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere  göre belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri (Harita ve planlama)  ücret ve harçlarının tahakkukunu yapmak.

m) İlgili mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

n) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak.

o) İmar mevzuatı ve İmar Planlarına uygun olarak imar uygulama işlemlerini yapmak,

ö) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

p) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

r) Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak.

 

(4) Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Birimi

 

a) Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak.

b) Mer’i mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve tadilatların yapılması, izinsiz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak Koruma Kuruluna bildirilmesi, Kurul kararı olmayan eski eser özelliği taşıyan terk edilmiş durumdaki yapıların emniyet tedbirinin alınması için ilgili birimlere bilgi verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol  ve  takip  edilerek  sonuçlandırılmasını  sağlamak.
c) Bu yapıların röleve projelerinin kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ç)Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan  ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlamak, Yapı ruhsat birimi ile irtibat kurarak kurulca onaylanan projelere ruhsat verme, eski eserlerin basit onarımlarına izin verme, basit onarımlarda özgün malzeme ile yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) Projesine uygun yapılan binalara için Kurulun görüşünü alma, Yapı ruhsat birimi ile irtibat kurarak yapı kullanma izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak

f) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

g) Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak

(5) Numarataj Birimi

 

İlgili mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak. Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere  göre belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri  (Numarataj) ücret ve harçlarının tahakkukunu yapmak.Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak.

 

(6) Arşiv Birimi

Belediyece yürütülen işlerle ilgili olarak hizmete esas asli dosyalarını o birime zimmet kaydı ile sevkiyatını yapıp, işlemler sonuçlandıktan sonra dosyaları yine zimmet kaydından düştükten sonra ikinci bir işleme kadar arşivde muhafaza etmek,

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek