EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Temizlik İşleri Müdürlüğü

İREM ŞAHİN

İREM ŞAHİN

Temizlik İşleri Müdürü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 2010
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 

(1) Kent Temizliği Birimi

 

a) Belediye sınırlan içerisinde temizlik çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, Çöp toplama alanlarına nakledilmesi, cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması işlerinin yapılması ve/veya yüklenici firmalara yaptırılması, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Temizlik işlerinin yaptırılmasına ilişkin ihale dosyalarının hazırlanması, ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması, işin yapılan sözleşme ve şartnamelere uygun yapıldığının kontrol ve takip edilmesi, işin sözleşme hükümlerine göre sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç) Yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimin sağlanması, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında temin edilmesini sağlamak, d) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak / caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) İlçe içerisindeki pazaryerlerinin yıkanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

f) Hastaneler, okullar, askeri bölgeler, evler, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlama işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ) İlçenin doğal güzelliklerini korumak amacıyla, deniz yüzeyi ve sahil kenarında oluşan atık çöpleri temizleme çalışmalarının yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

h) Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarının toplanması ve kullanılabilir durumda olanların ihtiyaç sahiplerine verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ı) Büyük hastaneler dışında kalan; sağlık ocağı, dispanser, poliklinik, eczane, gibi yerlerin tıbbi atıklarının toplanmasını sağlamak,

i) Şişe, cam, karton, plastik, kâğıt vb. geri dönüşümlü ambalaj atıkların toplanması ve imkânlar oranında değerlendirilmesini sağlamak,

j) İnşaat atıklarının toplanmasını sağlamak,

k) Kurban bayramından sonra Kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılmasını sağlamak,

l) Bağlı ekiplerle birlikte mahalleler dolaşılarak gerekli önlemlerin yerinde tespit edilmesi, önlemlere uygun olarak yüklenici firmanın icra edeceği işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

m) İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

n) Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan  çöp konteynırlarında ihtiyaca binaen oluşan yeni taleplerinin karşılanması, tekeri kırılan bozulan, gövdesi hasar gören konteynırların tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

o) Başkanlığın talimatına uygun Belediye sınırlan içerisindeki mezarlıkların temizliğinin yapılmasını sağlamak,

ö) Yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak doğrudan gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılması, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak,

p) Yetkili Müdürlük ile işbirliği içerisinde çöp konteynerleri ile biriminde kullanılmakta olan Makinaların bakımının yapılması, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynerlerin üretilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

r) İlçedeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak.

s) Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,

ş) Günlük olarak göreve çıkan çöp araçları garaja döndüklerinde çöp haznelerinin yıkanması ve ilaçlanmasını sağlamak,

t) Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak.

u) Çöp gününden önce zamansız çıkarılan çöpleri acil çöp ekibiyle toplamak, çöplerin ilan edilen zamanda çıkartılması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, önleyici tedbirler almak, alınan önlemlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,

 

ü) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

v) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,

 

(2) Çevre Koruma Birimi

a) Her türlü çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak, Çevre sağlığı ile ilgili yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları ve gerekli düzenlemelere ilişkin işlemlerinin yapılmasını kontrol ve takip ederek,

b) Toplum ve çevre sağlığı açısından işyerlerini İşyeri açma ve Çalıştırma Yönetmeliği gereğince kontrol etmek, uygun olmayan işletmelerin geçici veya sürekli olarak faaliyetine son vermek,

c) Kuşadası halkının çevre bilincini geliştirmeyi, çevreye duyarlı davranmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapmak,

ç) Halkın sağlık ve huzurunu sağlamak için, çevre ve çevre kaynaklarını korumak; hava, su ve toprak kirliliğini kontrol etmek, ölçmek, izlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak,

d) Çevre kirliliği oluşturan atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

e) Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalışmak, Ambalaj Atıklarını Geri Dönüştürme Merkezi birimini denetlemek ve vatandaş ile gerekli irtibatı sağlamak

f) Kent sınırları içerisindeki her türlü atığın Katı Atık Kontrol Yönetmeliği ve Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde düzenli olarak toplanması, nakledilmesi ve bertaraf edilmesini sağlayıcı araştırma ve önerilerde bulunmak, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalıştırmak,

g) Halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasının yanı sıra tüm canlıların hijyenik koşullarda dolaşacağı alanları sunmak

ğ) Geriye dönüşümü olan atıkların ev ve işyerlerinden itibaren ayrı kutularda ayrıştırılarak ayrıştırma merkezlerine gönderilmesini ve ayrıştırma maddelerinin değerlendirilmek üzere ilgili ünitelere nakillerini sağlamak,

h) Sorumluluk alanları içerisinde vektörel mücadeleyi sağlamak.

ı) Deniz Temizliği ve Mavi Bayrak çalışmalarını sorumluluk alanları içerisinde koordine etmek ve yürütmek.

i) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

(3) Park Bahçe Birimi:


a)      Belediye ve mücavir alan sınırları dahilindeki park, çevre düzenlemeleri, refüjler, mesire alanları ve kaldırımlardaki yeşil alanların bakımı, onarımı, sulanması, temizliği, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat arızalarının tamiri, mevcut makine ve ekipmanların bakım onarımını sağlamak,

b)     Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımını yapmak.

c)      Kuşadası Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapmak.

d)     Kuşadası Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.

e)     Kuşadası Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlamak.

f)     Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmaları yapmak.

g)     Vatandaşlarımızın fiziksel aktivitelerde bulunabilecekleri fonksiyonel ve estetik park alanları yapmak. Yeni çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları, parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve ,hizmete hazır hale getirmek.

h)     Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkilerin üretimini yapmak.

ı)      Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapmak ve mevsimlik çiçek dikimi yapılmasını sağlamak.

i)     Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek için bayramlar, festivaller, sergiler, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek.

j)     Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.

k)    Botanik ve hobi bahçeleri oluşturup, halkın yararlanabileceği hale getirmek. yürütür.

l)     İhaleye verilerek yapılan temizlik işlerine ilişkin ihale dosyalarının ve hak edişlerinin takip edilmesi, şartnameye aykırılık tespiti halinde yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

m)    Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek