EN
T.C. KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Yazı İşleri Müdürlüğü

VİLDAN AKOL

VİLDAN AKOL

Yazı İşleri Müdürlüğü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1410
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI


 

Yazı İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıda belirtildiği maddeler kapsamında yürütülür.

1) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili Müdürlüklere sevk etmek, Konular hakkında Başkan ve Başkan Yardımcılarına bilgi vermek.

2) Belediye içi ve dışına gönderilecek evrakların yazışma kurallarını belirleyen Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek. İlgili tüm Müdürlüklerden gelen tebligat ve mektupların posta ile gönderilmesini sağlamak.

3) Belediye Başkanlığından çıkan evrakların kayıt altına alınarak 25 Mart 2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Standart Dosya Planı ve Dosyalama İşlemlerinde Uygulanacak Kurallara” göre dosyalanmasını sağlamak.

4) Resmi Gazetede çıkan ve müdürlüğünü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşiv oluşturulacak şekilde dosyalamak.

5) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili gerekli yazışmaları hazırlamak ve yapmak. Meclis kararlarının tasdiki sonucu ilgili Müdürlüğe sevk etmek ve birer suretlerini dosyalamak.

6) Meclis işlerinde görevli elemanların çalışmalarını organize etmek ve yardımcı olmak.

7) Meclis ile ilgili 5393 sayılı Kanunun 20. maddesinde belirtilen Meclis toplantısı ile ilgili tüm işlevleri yerine getirmek ve Meclis Kararlarının Kanunlara uygun yazılmasını sağlamak.

8) 5393 sayılı Belediye Kanunun 23.maddesinde Meclis Kararlarının kesinleşmesi için belirtilen usulleri takip etmek.

9) Meclisle ilgili çalışmaları takip etmek, oturum tutanaklarını düzenli bir şekilde yazıp, suretlerini dosyalamak.

10) Meclis Üyelerine, Encümen üyelerine ve komisyon üyelerine ait aylık puantaj cetvellerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

11) Belediye Encümen toplantılarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereği katılmak, Encümen toplantılarında, yönlendirme ve sekreterya görevini yapmak.

12) Encümende alınan kararları yazışma kurallarına uygun olarak hazırlayıp, imzalattırdıktan sonra ilgili müdürlüklere göndermek ve birer suretini arşivlemek.

13) Belediye Kanunu uygulamasıyla ilgili yeni çıkacak olan, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğlerden birer suret meclis üyelerine vermek.

14) Başta Müdür olmak üzere tüm personel hizmetlerin yasalara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden başkana karşı sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Yetkili makamlarca verilen emirleri yapmakla birlikte yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür

2) Yasalar gereği ilgili dosya ve belgelerin düzenli arşivlenmesini sağlamak.

3) Belediye Encümen toplantılarına 5393 sayılı kanunun 33/a maddesi gereği katılmak.

4) Yetkili Makamlardan alacağı emirleri Müdürlük Personeline iletmek ve uygulanmasını sağlamak.

5) Müdürlüğün her ay yapmış olduğu çalışmalarla ilgili aylık faaliyet raporu hazırlamak. müteakip ayın ilk haftasında başkanlığa teslim etmek.

 

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mevzuat gereği yapması icap edenlerle birlikte, Müdür ve Şefinin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÖMER GÜNEL
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek