Etik Sözleşme

Ek-1: Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Yürütmekle sorumlu olduğum kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisi sıfatımla halkın hizmetinde bulunduğum bilinç ve anlayışıyla;
Halkın günlük hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

Adı Soyadı
Ünvanı
Sicil Numarası
İmzası 
…../…../……..

URU

 
 
Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonuna Başvuru
 
 
Kuşadası Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
 
 
Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?
 
Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonuna dört yolla başvuruda bulunabilirsiniz;
 
Yazılı Dilekçe
 
Elektronik Posta (info@kusadasi.bel.tr)
 
Tutanağa Geçirilen Sözlü Başvuru
 
E-başvuru yoluyla E-başvuru Formunu Doldurmak İçin Tıklayınız
 
 
 
Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?
 
Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancı kişiler ve herhangi bir sebeple ülkemizde bulunan yabancılar etik davranış ilkelerinden birine aykırılık sebebiyle 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirtilen esaslara göre başvuruda bulunabilirler.
Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.
Başvuruda bulunmak için müracaat sahibinin menfaatinin etkilenmesi şart değildir.
İdare görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonuna başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.
Daha önce Kuşadası Belediyesi Etik Komisyonu tarafından incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.
 
 
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ  İDDİALARINA İLİŞKİN 
BAŞVURU FORMU
 
Başvuru Sahibinin  Adı Soyadı:
Başvuru  Sahibinin T.C. Kimlik Numarası:
Başvuru Sahibinin İkametgâhı veya İş Adresi:
Başvuru Sahibinin Telefon Numarası ve/veya Elektronik Posta Adresi:
Başvuru  Sahibinin  Pasaport  Numarası  ve
Uyruğu (Eğer Yabancı ise):
Hakkında Başvuruda Bulunulanın Adı Soyadı, Biliniyorsa Unvanı, Görevi, Görev Yeri:
İddia ve Deliller:
Varsa Ekteki Delillere İlişkin Bilgiler:
 
 
 
 
 
 
AÇIKLAMALAR: Başvuru sahibi bu formu kullanmak zorunda olmayıp, başvuru sahibine kolaylık olması için hazırlanmıştır.
Başvuru sahibinin adı, soyadı, ikamet adresi veya iş adresi, elektronik yollarla yapılan başvurularda da bunlara ilaveten T.C. Kimlik Numarası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirmeye alınan müracaatlarla ilgili olarak alınan kararlar başvuru sahibine kararın alındığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde bildirilecektir.

Comments are closed.

Close Search Window