Kapat
Menü

Dağ Mah. 39 ada 4-5 parsellerdeki olumsuzluklar hk.

İlçemiz Kuşadası Dağ Mahallesi Okurlar Sokak No:10 ve tapunun Dağ Mah. 39 ada 4 parseline kayıtlı taşınmazın 27.03.2015 tarih 3752 sayılı Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemlerine başlandığı ancak taşınmazın batı sınırındaki parselde (39 ada 5 parsel) bulunan yığma binanın temel altının serbest malzeme olması dolayısıyla yıkım yapılan sahaya doğru akarak boşalmaya başlandığı hususunda Müdürlüğümüze 22.09.2020 tarihinde saat 12:00 da sözlü bilgi verilmesine istinaden yapılan incelemede 22.09.2020 tarihli Teknik Rapor düzenlenmiş ve ilgi raporda tespitler ve önlemlere ilişkin uygulama önerileri tarif edilmiştir. Yapılan incelemede; parsel dışına taşmadan Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemlerinin yapılmış olduğu ancak 39 ada 5 parseldeki binanın doğu cephesinde temel altında bulunan malzemelerin serbest malzeme olması dolayısıyla akmaya başladığı, hatta 39 ada 4 parsel sınırında bulunan kerpiç tuğla duvarın bu serbest malzemeler sebebiyle yıkım yapılan alana devrildiği, söz konusu temel altının nemli halde olduğu, binanın bu cephesinde demir su tesisat borularının bulunduğu görülerek muhtemel su kaçağının bulunduğu, iki katlı yığma yapı şeklinde olan 39 ada 5 parseldeki taşınmazın doğu cephesinde 1. kat tabliye hizasında duvar yüzeyindeki sıvada 0,5 mm den küçük gözle görülür yatay çatlakların bulunduğu, binanın batı cephesinde bulunan yığma binaya bitişik halde olduğu ve bu kısımda iki bina arasında 0,3 mm genişliğinde düşey çatlak bulunduğu gözlenmiş olup yapı bütünlüğü bozulmadan ivedilikle gerekli önlemlerin alınması gerektiği tespit edilmiştir. Aksi durumda 39 ada 5 parseldeki taşınmazın yıkılması halinde sadece parsel içindeki yapıların değil, diğer parseller ile parsel dışındaki yol ve olası 3. Kişilerin zarar görebileceği tespit edilmiş ve önümüzdeki mevsim şartları itibariyle potansiyel tehlike oluşturduğunun tespit edildiğinden bahse konu tehlikenin bertaraf edilmesi hususunun ivedilikle 39 ada 5 ve 39 ada 4 parsel sahiplerince yapılması gerektiği görülmüştür. İlçemiz Dağ Mahallesi Okurlar Sokak No:10 ve 12 adresinde, tapunun Dağ Mah. 39 ada 4 ve 39 ada 5 parseli arasındaki olumsuzlukların can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz etmesinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden tüm sorumluluk mal sahiplerine ait olmak üzere 2 gün içerisinde gerekli ise yıkım ruhsatı, gerekli yapı ruhsatı ve inşaat işlemleri için Belediyemizle bağlantıya geçerek tehlikeli durumun bertaraf edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu tehlikeli yapı ile ilgili iş ve işlemler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden Belediyemizce yapılarak %20 fazlası ile maliklerden tahsil edilecektir. Ancak ilgi mahal maliklerinin adres kayıtlarında bulunamaması ve konunun aciliyetine binaen söz konusu tebligatlar 30.09.2020 tarihinde hem yapı yerine asılmış hem de yapının bulunduğu mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir. Bahse konu tehlikenin bertaraf edilmesi gerektiği hususunda Müdürlüğümüzce 3194 sayılı İmar Kanununun Madde 39 –“(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Sayı: 70121206-310-E.9896 Tarih: 01.10.2020 Dosya Numarası: 2020-40286 Camikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No:42 09400 Kuşadası/AYDIN Telefon: 0(256) 460 40 40 Fax: 0(256) 614 15 80 Web: www.kusadasi.bel.tr Kep: kusadasibelediyesi@hs01.kep.tr İrtibat: ŞENDUR FERHAT YÜZGÜL - MÜHENDİS (MEMUR) Tel: ferhat.yuzgul@kusadasi.bel.tr Sayfa 2 / 2 yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve …”gereği işlemler başlatılmış olup söz konusu yukarıda anlatılan durumun Müdürlüğünüzce değerlendirilerek internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilmesi ve bu ilana ilişkin bilgilendirmenin Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda; Gereğini arz ederiz.
02/10/2020