Etik Komisyonu

Hakkında

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönergenin Amacı; Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak ve toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek, kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi;

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Kuşadası Belediyesi’nde çalışan ve Kamu Görevlileri Etİk Kurulunun görev alanına girmeyen Kamu Görevlileri hakkında; etik davranış ilkelerine aykırı hareketlerinden dolayı yapılacak başvuru, inceleme ve diğer işlemler ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere “Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi” hazırlanarak 26.06.2019 tarih ve E.843 sayılı Başkanlık Oluru ile kabul edilmiştir.

GÖREVLERİ

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir. Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi 29 uncu maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, (1) yıl ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15.02.2019 tarih ve 441152 sayılı yazısı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca her yıl 25-31 Mayıs “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Etik Komisyonu Faaliyetleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir. 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.

Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili memur, işçi ve sözleşmeli personel ve ilk kademe yönetici personele yönelik Hizmet İçi Eğitimler verilecektir. Komisyon olağan toplantılarını her üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk pazartesi günü Komisyon Üye Başkan Yardımcısı odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

  • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
  • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi
  • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı
  • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi
  • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi
  • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi
  • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

T.C. Kimlik No:

Adı Soyadı:

Unvanı:

Birimi:

İmza:

Tarih:

EK-2: ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE AYKIRI HAREKET ETTİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU
KUŞADASI BELEDİYESİ

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:

Başvuru Sahibinin T.C. Kimlik Numarası:

Başvuru Sahibinin İkametgâhı veya İş Adresi:

Başvuru Sahibinin Telefon Numarası ve/veya Elektronik Posta Adresi:

Başvuru Sahibinin Pasaport Numarası ve Uyruğu (Eğer Yabancı ise):

Hakkında Başvuruda Bulunulanın Adı Soyadı, Biliniyorsa Unvanı, Görevi, Görev Yeri:

İddia ve Deliller:

Varsa Ekteki Delillere İlişkin Bilgiler:

Başvuru Sahibinin İmzası ve İmza Tarihi:

AÇIKLAMALAR: Başvuru sahibi bu formu kullanmak zorunda olmayıp, başvuru sahibine kolaylık olması için hazırlanmıştır. Başvuru sahibinin adı, soyadı, ikamet adresi veya iş adresi, elektronik yollarla yapılan başvurularda da bunlara ilaveten T.C. Kimlik Numarası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan müracaatlarla ilgili olarak alınan kararlar başvuru sahibine kararın alındığı tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde bildirilecektir.

Serkan ÖZEN
Destek Hizmetleri Müdür Vekili
Engin POLAT
Hukuk İşleri Müdürlüğü Sorumlusu
Mustafa Burak GÜNDEŞ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ
Özgür BATÇIOĞLU
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
Ömer Faruk CEYLAN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜR V.

Kuşadası’ndan Kareler

Kuşadası’ndan Kareler

WhatsApp Icon