Etik Komisyonu Faaliyetleri

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönergesi yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetiçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.
25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak  etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.
Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla  İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü  tarafından  “İş Ahlakı ve Görev 
Sorumluluğu” ile ilgili memur, işçi ve  sözleşmeli  personel  ve  ilk  kademe  yönetici  personele yönelik Hizmet İçi Eğitimler verilecektir.
Komisyon olağan toplantılarını her üç ayda bir  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk pazartesi günü Komisyon Üye Başkan Yardımcısı odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

Comments are closed.

Close Search Window