Etik Komisyonu

HAKKINDA

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı,
Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı,
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönergenin Amacı;
Belediyemizde etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak ve toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek, kurula başvuru usul  ve esaslarını düzenlemektir.
Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi;

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile  13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Kuşadası Belediyesi’nde çalışan ve Kamu Görevlileri Etİk Kurulunun görev alanına girmeyen Kamu Görevlileri hakkında; etik davranış ilkelerine aykırı hareketlerinden dolayı yapılacak başvuru, inceleme ve diğer işlemler ile ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere  “Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Yönergesi” hazırlanarak 26.06.2019 tarih ve E.843 sayılı Başkanlık Oluru ile kabul edilmiştir.

GÖREVLERİ

13/04/2005  tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik  Davranış İlkeleri ile  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;
Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin  olarak  tavsiyelerde  ve  yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
Kuşadası Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve  Esasları  Yönergesi 29 uncu maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, (1) yıl ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir.
Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 15.02.2019 tarih ve 441152 sayılı yazısı ile  Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca  her yıl 25-31 Mayıs “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

Etik Davranış İlkeleri

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye kabul etme ve verme
Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği
Savurganlıktan kaçınma
Saydamlık ve katılımcılık
Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı

Comments are closed.

Close Search Window