EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İSMAİL EKİNCİ

İSMAİL EKİNCİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
E-Mail :
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1330
Öz Geçmiş

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARIGÖREV TANIMLARI

MEMUR PERSONEL İLE İLGİLİ GÖREV TANIMLARI

1.Terfi ve intibak işlemleri yapmak
2.Gizli sicil raporlarını hazırlamak, takibini yapmak ve sonuçlandırmak
3.Kurum içi ve kurumlar arası nakil ve açıktan atama işlemlerini yapmak.
4.Aday memur için; emekli sicil numarası almak, hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve asalet tasdiki ile ilgili işlemleri yapmak.
5.Yıllık yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini hazırlamak ve onaylatmak.
6.Kadro iptal- ihdası için talep işlemlerini yapmak
7.Memurların ve meclis üyelerinin mal bildirimini almak ve saklamak
8.Eski hizmetleri birleştirmek ve hizmet cetveline işlemek.
9.Görevde yükselme eğitimine katılması gereken personelin tespitini sağlamak, ilgili personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak.
10.Askerlik borçlanma evraklarını hazırlayıp sonuçlandırmak.
11.Memur sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapmak

İŞÇİ PERSONEL İLE İLGİLİ GÖREV TANIMLARI

12.Sözleşme sürecini düzenlemek, görüşme tutanaklarını hazırlamak.
13.Toplu sözleşmeden doğan hakların takibini yapmak, sonuçlandırmak
14.İş akdi fesih işlemlerini sonuçlandırmak
15.Özürlü ve eski hükümlü daimi işçi kadrolarına atama yazışmalarını yapmak.
16.İş Kurumu Gebze Şube Müdürlüğüne aylık işçi personel çizelgesi göndermek
17.Sendika üyelik formlarını muhafaza etmek
18.Sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin uzatılmasını sağlamak

GENEL İŞLEMLER İLE İLGİLİ GÖREV TANIMLARI

19.Çalışma alanı ile ilgili müdürlüğü ilgilendiren tüm mevzuatı izlemek.
20.Birimlerin talepleri doğrultusunda iş gücü planlamasını ve organizasyonunu yapmak ve gereken eğitim ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.
21.Kurum personeline yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim yapılmasını, ilgili personelin katılımını sağlamak, motivasyon arttırıcı etkinlikler düzenlemek.
22.Kurum personelinin emeklilik, istifa, kayıt kapama işlemlerini yapmak ve özlük dosyalarını muhafaza etmek.
23.Personele kimlik kartı verilme işlemlerini yapmak.
24.Disiplin cezalarının verilmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak
25.Her üç ayda bir memur ve işçi personelin dolu ve boş kadroları gösterir formları doldurarak ilgili makama göndermek.
26.Müdürlükler arası yazışmaları yürütmek ve evrak kayıt işlemlerini yapmak.
27.Personel izinlerinin takibini yapmak
28.Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak
29.Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak
30.Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.
31.Öneri ödül sisteminin işletilmesi işlemlerini sonuçlandırmak
32.Mahkeme tebligatlarının ilgililere tebliğini yapmak
33.Kurum içi-dışı personel görevlendirilmesini yapmak ve gerektiğinde avans verilmesini sağlamak.
34.Personel ile ilgili duyuruları güncelleştirmek.
35.Lise ve üniversite öğrencilerinin stajyer olarak alınması ile ilgili işlemleri yapmak.

MAAŞ TAHAKKUK GÖREV TANIMLARI

37.Personelin maaş ve ücretlerini hazırlayıp ödenmek üzere Hesap İşleri Müdürlüğüne teslim etmek
38.Memur ve işçi personelin ücrete ilişkin tüm işlemlerin takibini yapmak
39.Memurlarla ilgili Emekli Sandığı aylık icmalleri hazırlamak ve ilgili birim ve kurumlara göndermek
40.İşçilerle ilgili SSK Dönem bordolarını hazırlayıp, ilgili birimlere ve kurumlara göndermek

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek