EN
KUŞADASI
BELEDİYESİ
GİT
TR EN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

CENGİZ ERDENK

CENGİZ ERDENK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
E-Mail : cengiz.erdenk@kusadasi.bel.tr
Tel/Phone : (0256) 460 40 00 - 1210
Öz Geçmiş

Türkçe Özgeçmiş

 

AYDIN İLİ

KUŞADASI BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

A- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen görev ve yetkilerin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki personel ile yürütülür.

a)Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü
b)Memurlar
c)Memur personel bulunmadığında, kadrolu işçiler tarafından görevlendirme suretiyle yaptırılır.

 

1- Görev, yetki, çalışma ve esasları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir.

1.Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak.
2.Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.
3.Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt evraklarını arşivlemek.
4.İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.
5.Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
6.Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek.
8.Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer, tiyatro, kurslar vb. düzenlemek.

9-.Eğitim yardımlarını organize etmek.
10.Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak. 
11.Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak.
12.İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak.
13.Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak, dağıtılmasını sağlamak.
14.Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.
15.Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek
16.Kültür Merkezi programlarını ve başvurularını organize etmek
17.İlçede bulunan öğrencilere ve gençlere eğitime destek amacıyla Kütüphane, internet salonu, satranç salonu, bilardo salonu ve benzeri eğitim ve kültür amaçlı hizmetleri sunmak.
19.Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak, değerlendirmek ve raporlaştırmak.
21.Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak.
22.Belirli gün ve haftalarda düzenlenecek etkinlikleri organize etmek.
23.Kamuoyundan yansıyan şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.

24.İlçe halkının ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşleri tespit etmek, ilgili birimlere iletmek.


2- Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ,
b)Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,
c)Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.
d)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,
e)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
f)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
g)Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler göstermek,
h)Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak,
i)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek.
j)İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
k)Müdür, görev çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
l)Müdürlük çalışmalarının, yürürlükteki genel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak

3- Memur ve İşçilerin Görevleri:

Üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendilerine yöneltilen işleri konuya uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar. Müdürlüğün iç ve dış yazışmalarını hazırlar ve takip ederler.

ÖZER KAYALI
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANI
BAŞKANA MESAJ
0552 460 40 40
Whatsapp Destek