KVKK Metni

T.C KUŞADASI BELEDİYESİ KAMUOYU AYDINLATMA BİLDİRİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kanun Numarası : 6698

Kabul Tarihi : 24/3/2016

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 57

Yukarıda bilgileri verilen Kişisel Verilerin Korunması Kanununa dair hak ve yükümlülükleri içeren bilgilendirme metni aşağıdadır.

1- AMAÇ

T.C KUŞADASI BELEDİYESİ 6698 sayılı kanun ve kurum politikası gereği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurum işleyişlerinde düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenleme getiren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10’uncu ve ilgili maddeleri uyarınca, değerli vatandaşlarımızın ve personelimizin; kişisel verilerin tarafımızca hangi amaçlarla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin kanundan doğan haklarınız konularında aydınlatılması saikı ile işbu metin tanzim edilmiştir.

2-VERİ SORUMLUSU

T.C KUŞADASI BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.

3-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

“Kişisel veriler”, kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden, kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz, www.kusadasi.bel.tr web sitemizi / kurumumuzu ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, sistemimiz üzerinden şirket bilgileri ve kişi bilgilerini paylaştığınızda, web sitemizde yer alan bir formu doldurduğunuzda, hizmet aldığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, teklif aldığınızda veya verdiğinizde, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve anketlere katıldığınızda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileri;

4.1-Hizmet sunmak: web sitemize erişiminizi sağlamak, ticaret yapmak , kullanıcı sözleşmesi ve varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeden veya politika metinlerimizden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesine aracılık etmek, ödemeleri tahsil etmek, doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek, hak sahibini belirlemek, tebligat yapmak, hizmet sağlamak ve satın almak, devlet politikası ve ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaçırılmasını önlemek,

4.2-Tanıtım Yapmak: hizmetlerimizin veya web sitemiz üzerinden sunulan hizmetlerin tanıtımını, yapmak, web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek: web sitemizi daha kolay kullanılır hale getirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, strateji, iş modeli geliştirme ve kamuoyu araştırması yapmak ve bu konularda talep halinde yetkili makamlara rapor sunmak,

4.3-Kişiselleştirilmiş deneyim sunmak: web sitemizde kayıt oluşturduğunuzda daha rahat ve hızlı kullanıcı girişi yapabilmeniz, cihaz marka ve modelinize göre hizmet sunabilmemiz, şüpheli işlemleri ihbar edebilmemiz, gerektiğinde resmi makamlara veya talep halinde tarafınıza sunabileceğiniz bir belge oluşturmak,

4.4-İnternet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek: web sitemizi güvenle kullanabilmeniz için gerekli önlemleri almak, ödeme dahil işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da yasadışı olan faaliyetleri tespit etmek, engellemek veya soruşturmak,

4.5-Sizinle iletişime geçmek: hesabınız veya hizmetlerimiz, şikâyet veya talepleriniz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, kamu hizmetleri sunmak,

4.6-Yetkili makamların taleplerini karşılamak: Kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak,

4.7-Hizmetlerimizin sorunsuz, güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak,

4.8-Yasal yükümlülükleri yerine getirmek: Yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI (YURTİÇİ VE YURTDIŞI)

5.1-Kişisel verileriniz, kurumumuz yukarıda yer verilen amaçlara ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruşlarıyla, kolluk ve yargı makamlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşım her hal ve şartta, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel verilerin aktarılması” bilgilendirmesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz ancak açık rızanızla veya Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen ve aşağıda yer verilen diğer bir hukuki sebebin varlığı halinde aktarılmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişiler ile paylaşılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında paylaşılacak olup, paylaşılan üçüncü kişiler tarafından da söz konusu verilerin Kanunun öngördüğü korumaya sahip olması için gerekli önlemler alınır.

5.2 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ KURUMUMUZ KAPSAMINDA YURTDIŞINA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE AKTARILMAMAKTADIR.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ (VERİLERİN AKTARILDIĞI DURUMLAR DÂHİL)

6.1-Kişiler verilerinizi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 ve 6ncı maddesinde yer verilen hukuki sebeplerden birine dayanarak işliyoruz. Bu kapsamda dayandığımız hukuki sebepler:

6.2-Kanunlarda açıkça öngörülme: Kanunlarda yer alan bir hüküm nedeniyle kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan Yasal yükümlülükleri yerine getirmek” amacıyla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

6.3-Hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma: Rızanın fiili imkânsızlık nedeniyle açıklanamadığı veya hukuken geçersiz sayıldığı durumlar ile ilgilinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için verinin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

6.4- Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, yukarıda yer alan Yetkili makamların taleplerini karşılamak” gibi amaçlarla gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturmaktadır.

6.5-İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma: Kişisel verilerinizi kendi isteğinizle kamuoyuyla paylaştığınız durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır.

6.6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması: Kişisel verilerinizin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Bu sebep, kişisel verilerinizin işlenmesinin yargılama sırasında ispat için gerekli olması gibi durumlarda gerçekleştirdiğimiz işleme faaliyetlerimizin dayanağını oluşturabilmektedir.

7- AÇIK RIZA 

Kişisel verilerinizin işlenmesine açıkça rıza gösterdiğiniz durumlarda bu hukuki sebebe dayanılmaktadır. Yukarıda yer verilen hukuki sebeplerden hiçbirinin bulunmadığı hallerde kişisel verilerinizi ancak açık rıza vermiş olmanız halinde işliyoruz. Açık rıza vermiş olduğunuz durumlarda açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

8- KANUNUN 11’İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Topladığımız verilere ilişkin olarak verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşleniyorsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılıyor olması halinde bunların kimler olduğunu bilme,

Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Talebiniz üzerine verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi halinde, işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği durumlarda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9- BU HAKLARI KULLANMAK İSTEDİĞİNİZDE BİZE;

Camikebir Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Lütfi Suyolcu İş Merkezi No:42 09400 Kuşadası/AYDIN adresine yazılı olarak başvurmak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, guvercinmasa@kusadasi.bel.tr   e-posta adresi ya da Güvercin Masa: 0 256 460 40 40 üzerinden ulaşabilirsiniz.

T.C KUŞADASI BELEDİYESİ